onze beleidsuitgangspunten

De Solipsisgroep stelt zich ten doel op doelmatige, verantwoorde en winstgevende wijze haar bedrijf uit te oefenen in de ICT-branche voor andere daarvoor in aanmerking komende organisaties en deel te nemen aan het zoeken naar en het ontwikkelen van oplossingen om te voorzien in de veranderende behoeften van de klant en de groeiende vraag naar informatie in de wereld. Bij al onze werkzaamheden laten wij ons leiden door onze gemeenschappelijke kernwaarden van oprechtheid, integriteit en respect voor mensen. Deze vormen het fundament van onze

Beleidsuitgangspunten

De Beleidsuitgangspunten gelden voor elke transactie, groot of klein, en vormen de sturende kracht achter het gedrag dat altijd van alle medewerkers van iedere Solipsis-maatschappij bij de bedrijfsuitoefening wordt verwacht. Wij worden beoordeeld op onze daden. Onze reputatie kan alleen gewaarborgd zijn als wij volgens de wet en onze beleidsuitgangspunten handelen. Wij dringen er ook bij onze bedrijfspartners op aan om deze of equivalente beleidsuitgangspunten na te leven.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het management om het goede voorbeeld te geven en erop toe te zien dat alle medewerkers met deze Beleidsuitgangspunten bekend zijn en handelen naar zowel de letter als de geest ervan. Ten grondslag aan de toepassing van deze Beleidsuitgangspunten liggen gerichte, alomvattende borgingsprocedures die ten doel hebben ervoor te zorgen dat onze medewerkers de Beleidsuitgangspunten begrijpen en bevestigen dat zij daarnaar handelen. Als onderdeel van dit borgingssysteem is het tevens de verantwoordelijkheid van het management om de medewerkers te voorzien van veilige en vertrouwelijke kanalen om bezorgdheid te kunnen uiten en om gevallen van niet-naleving te rapporteren.

Omgekeerd is het de verantwoordelijkheid van Solipsis-medewerkers om vermoedelijke inbreuk op onze beleidsuitgangspunten intern binnen Solipsis te melden. De Beleidsuitgangspunten vormen reeds vele jaren de basis voor de manier waarop wij ons bedrijf uitoefenen. Naleving ervan is cruciaal voor het blijvende succes van Solipsis.

handtekeningWimBuitenhuis

Wim J.N. Buitenhuis
algemeen directeur

De Algemene Beleidsuitgangspunten van Solipsis bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Solipsisgroep* behorende maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Solipsis b.v. en de maatschappijen waarin zij direct of indirect deelnemingen bezit (Solipsis, Solipsis Managed Services b.v., IntraData en Holland House), zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit, maar in deze publicatie worden zij soms gemakshalve met de collectieve benamingen “Solipsis” en “Solipsisgroep” aangeduid in passages die betrekking hebben op die maatschappijen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om maatschappijen van de Solipsisgroep in het algemeen aan te duiden. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven.

Solipsis-medewerkers handelen volgens onze gemeenschappelijke kernwaarden van oprechtheid, integriteit en respect voor mensen. Wij hechten ook groot belang aan vertrouwen en openheid, aan teamwerk en professionalisme en aan trots kunnen zijn op onze prestaties.

In het kader van onze Beleidsuitgangspunten verbinden wij ons aan het bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dit vergt het afwegen van belangen voor de korte en de lange termijn, waarbij economische, milieu en maatschappelijke overwegingen onlosmakelijk onderdeel van de zakelijke besluitvorming zijn.

De verantwoordelijkheid van Solipsis-maatschappijen strekt zich uit over vijf gebieden. Het management heeft de plicht om voortdurend prioriteiten af te wegen en om op grond van die afwegingen overeenkomstig die onderling onverbrekelijk verbonden verantwoordelijkheden te handelen. a. Jegens aandeelhouders. Het in stand houden van het door aandeelhouders belegde kapitaal en het zorgen voor een rendement dat over de lange termijn concurrerend is met dat van andere toonaangevende ondernemingen in de ICT-branche. b. Jegens klanten. Het werven en behouden van klanten door het ontwikkelen en leveren van veilige en uit milieuoogpunt verantwoorde producten en diensten van goede kwaliteit voor een redelijke prijs, op basis van de nodige technische, bedrijfskundige en commerciële vakkennis. c. Jegens medewerkers. Het respecteren van de mensenrechten van onze medewerkers, het zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden en het bieden van concurrerende arbeidsvoorwaarden. Het stimuleren van de ontplooiing en het optimaal benutten van het talent van onze medewerkers; het scheppen van een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin alle medewerkers gelijke kansen hebben om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. Het betrekken van medewerkers bij de planning en de gerichte uitvoering van hun werkzaamheden; het verschaffen van mogelijkheden om punten van zorg te melden. Wij zijn ons ervan bewust dat zakelijk succes afhankelijk is van de volledige inzet van alle medewerkers. d. Jegens degenen met wie wij zaken doen. Het streven naar tot wederzijds voordeel strekkende relaties met leveranciers en partners, waarbij de toepassing van deze Algemene Beleidsuitgangspunten van Solipsis of gelijkwaardige beleidsuitgangspunten dient te worden bevorderd. De mogelijkheid om deze beleidsuitgangspunten doeltreffend te bevorderen, is van belang bij de beslissing over het aangaan of het voortzetten van dergelijke relaties. e. Jegens de samenleving. Bedrijfsvoering als verantwoordelijk lid van de samenleving, het naleven van geldende wetten en voorschriften, het steunen van fundamentele mensenrechten voor zover dat binnen de legitieme rol van het bedrijfsleven past en het in acht nemen van normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Winstgevendheid op lange termijn is een wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van onze bedrijfsdoelen en voor de voortdurende groei van ons bedrijf. Het is een maatstaf voor de doelmatigheid van het bedrijf en voor de uiteindelijke waarde die de klant aan de door Solipsis geleverde producten en diensten toekent. Winstgevendheid verschaft de noodzakelijke bedrijfsmiddelen ter bekostiging van de investeringen om in de toekomstige behoeften van de klant te voorzien. Zonder winst en zonder een robuuste financiële grondslag zou het niet mogelijk zijn om aan onze verantwoordelijkheden te voldoen. Investerings- en afstotingscriteria omvatten onder meer overwegingen van duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en milieutechnisch), alsook een beoordeling van het investeringsrisico.

Economische mededinging

Solipsis-maatschappijen staan het vrije ondernemerschap voor. Wij wensen binnen het kader van de geldende wetgeving op het gebied van mededinging op eerlijke en ethisch verantwoorde wijze te concurreren; wij zullen anderen niet verhinderen om vrijelijk met ons te concurreren.

Voor Solipsis-maatschappijen staan oprechtheid, integriteit en zuiverheid in alle aspecten van onze bedrijfsvoering voorop. Wij verwachten dat ook in onze relaties met allen met wie wij zaken doen. Het aanbieden, betalen, vragen om of accepteren van steekpenningen in welke vorm dan ook, direct of indirect, is onaanvaardbaar. Smeergeld valt eveneens onder steekpenningen en mag niet worden betaald. De medewerkers dienen elke tegenstrijdigheid van belangen tussen hun eigen activiteiten en hun aandeel in maatschappijzaken te vermijden. Voorts dienen medewerkers potentiële tegenstrijdigheid van belangen aan hun werkgever te melden. Alle namens een Solipsis-maatschappij uitgevoerde zakelijke transacties moeten accuraat en naar behoren, overeenkomstig vastgelegde procedures, in de boeken van die maatschappij worden verantwoord en vatbaar zijn voor accountantscontrole en openbaarmaking.

a. Van maatschappijen. Solipsis-maatschappijen handelen bij het nastreven van hun legitieme zakelijke doelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze en met inachtneming van de wetten van het betrokken land. Solipsis-maatschappijen verrichten geen betalingen aan politieke partijen en organisaties of vertegenwoordigers daarvan en houden zich afzijdig van partijpolitiek. Bij contacten met overheidsinstanties hebben zij echter het recht, en ook de plicht, ons standpunt kenbaar te maken over aangelegenheden die onze belangen of die van onze medewerkers, klanten of aandeelhouders of die van lokale gemeenschappen raken en dat te doen op een wijze die strookt met onze waarden en beleidsuitgangspunten. b. Van medewerkers. Wanneer individuele medewerkers wensen deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, met inbegrip van het zich kandidaat stellen voor een openbare functie, worden zij daartoe in de gelegenheid gesteld indien dat in het licht van de plaatselijke omstandigheden passend is.

Solipsis-maatschappijen pakken het management van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu op systematische wijze aan, met als doel om een voortdurende verbetering van hun prestaties op die gebieden te bereiken. Dit wordt door Solipsis-maatschappijen beheerd als een kritieke bedrijfsactiviteit. Daarbij stellen zij standaarden en periodiek doelen voor verbetering.

Solipsis-maatschappijen streven ernaar een goede buur te zijn door het verbeteren van de manieren waarop zij direct of indirect bijdragen aan het algemeen welzijn van de gemeenschappen waarin wij werken.

Solipsis-maatschappijen zijn zich ervan bewust dat regelmatige dialoog met en betrokkenheid van onze belangengroepen essentieel zijn. Wij verbinden ons aan het rapporteren van onze prestaties en resultaten door het verschaffen van volledige informatie aan rechtmatig belanghebbenden, voor zover het althans geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens betreft. Bij onze interacties met medewerkers, bedrijfspartners en lokale gemeenschappen is ons streven om naar hen te luisteren en een oprechte en verantwoorde respons te geven.

Naleving

Wij leven alle geldende wetten en voorschriften na van de landen waarin wij opereren.