Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds onze oprichting is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. Als zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van IT systemen, staan wij midden in de maatschappij. Het creëren van een zorgenvrije automatiseringsomgeving is immers hetgeen waar Solipsis zich op richt. Als gevolg daarvan hebben niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel, naast het behalen van een gezond en duurzaam rendement, een centrale plek binnen ons bedrijf. Het is onze core business, onze passie én onze verantwoordelijkheid.

In dit document geven wij onze visie en beleid weer ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Begripsbepaling

Voor ons betekent MVO:“Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan.”
Deze 3 P’s (Triple P benadering) zijn binnen ons bedrijf en onze bedrijfsvoering terug te vinden in de vier deelgebieden:

  • Bedrijfsethiek
  • Medewerker ontwikkeling
  • Duurzaamheid
  • Maatschappelijke ontwikkeling

1. Bedrijfsethiek

Onder bedrijfsethiek verstaan wij het maken van morele keuzes in ons handelen en op een respectvolle manier omgaan met onze medewerkers, klanten en omgeving.

Think straight, Talk straight, Act straight, noemen we dat.

Vanzelfsprekend respecteren wij wet- en regelgeving en algemeen geldende normen en waarden, en hebben wij oog voor de behoeften van -en zijn transparant in onze communicatie met- klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden. Zo proberen we maatschappelijk verantwoord ondernemen ook te bevorderen door hierover met ketenpartners in gesprek te gaan. Ook houden we rekening met de effecten die onze activiteiten hebben op de sociale en natuurlijke omgeving. Een belangrijke plek in de organisatie van Solipsis is ingeruimd voor het onderwerp kwaliteit. De ontwikkelingen op het gebied van de IT gaan in een razend tempo en het vereist een topprestatie om bij te blijven. Wij willen de beste dienstverlening kunnen bieden aan onze klanten en daarom onze medewerkers blijvend trainen om een hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen. Ook hebben wij hiertoe onze procedures gestandaardiseerd en kwaliteitseisen vastgelegd.

Solipsis schenkt specifiek aandacht aan klanttevredenheid, wat we regelmatig toetsen in persoonlijke gesprekken. Uiteraard wordt de voortgang ook, tussen de werkzaamheden door, nauwlettend in de gaten gehouden door onze projectleiders. Bij oplevering vindt er een evaluatiegesprek plaats en worden de bevindingen gedocumenteerd. Over de kwaliteit van onze producten en diensten maken wij transparante afspraken met zowel klant als leverancier.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan een hoge kwaliteit in de door ons geleverde IT oplossingen. Kwalitatief hoogwaardige apparatuur maar name een optimale Cloud-oplossing, is een basis essentieel onderdeel van een goede en stabiele automatiseringsomgeving, Wij werken wij uitsluitend met A-merken en met services die de hoogste kwaliteit en stabiliteit garanderen aan onze klanten.
Onze medewerkers wordt regelmatig gewezen op onze ethische normen en ons beleid, om ervoor te zorgen dat deze normen consequent in praktijk worden gebracht.

2. Medewerker ontwikkeling

Onder Medewerker ontwikkeling verstaan we allereerst het creëren van een gezonde, goede en veilige werkomgeving voor haar werknemers. We geloven dat geen enkele zakelijke activiteit zo urgent of belangrijk is dat deze op onveilige wijze mag worden uitgevoerd. Onze doelstelling is het verzuimcijfer op nul te brengen en ons in te zetten voor continue verbetering van de procedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Het is een proces dat voortdurend training vereist.

Daarnaast investeren we veel in een ontspannen en positieve werksfeer door regelmatig teambuildinguitjes (minimaal vier keer per jaar) te organiseren, te informeren naar de thuissituatie van iedere medewerker en bieden we goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden. Op een positieve manier stimuleren we onze medewerkers en betrekken we hen bij het werk, ons bedrijf, onze relaties, de bedrijfsvoering en behaalde successen. Daarnaast communiceren we in een open en eerlijke manier over ons beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. Dit alles met als doel om een eenduidige bedrijfscultuur te creëren waarin onze medewerkers zich kunnen herkennen en zich thuis voelen.

Tot slot bieden we veel kansen aan onze werknemers door gelegenheid te bieden zich via cursussen zowel op professioneel als op persoonlijk gebied te ontplooien. Zo worden onze consultants en engineers regelmatig getraind en getest in de voor hen belangrijke aandachtsgebieden en hebben wij een eigen opleidingstraject dat kwalitatief hoogwaardige opleidingen verzorgt. Ook hanteren we een zogenaamd diversiteitsbeleid als het gaat om onze medewerkers en bieden we eveneens kansen aan minderheidsgroeperingen.

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen onze organisatie. Zo streven we ernaar om letterlijk een goede buur te zijn en onze invloed op het milieu te minimaliseren. Al onze activiteiten voeren we uit met erkenning van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van het natuurlijke milieu waarin we leven en werken waarbij we ons houden aan alle geldende plaatselijke wetten, regels en afspraken. Metingen van belangrijke milieuinvloeden zoals energie- en waterverbruik en uitstoot van vaste afvalstoffen onderstrepen onze aanpak in het voorkomen van schade aan het milieu.

Energiebesparende maatregelen als het kiezen voor groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in het gebouw en het bewust omgaan met onze energiebronnen passen hier uitstekend bij. Wij hebben onze kantooromgeving ingericht om het nieuwe werken voor onze medewerkers mogelijk te maken (denk aan thuis- en telewerken, flexplekken en verruimde werktijden). Ook proberen we het duurzaamheidsbewustzijn onder ons personeel te bevorderen door afvalscheiding, telefonische vergaderingen en carpoolen naar een gezamenlijk project of klant te stimuleren.

Daar waar het mogelijk is, kiezen wij voor duurzame alternatieven. Zo kijken we kritisch naar verpakkingsmaterialen en transportdragers en proberen we ons afval of afgekeurde producten te minimaliseren of op zijn minst hergebruiken. Ook gebruiken wij bij voorkeur duurzame (kantoor)materialen en diensten met een milieu of sociaal keurmerk en zijn wij lid van MVO Nederland. Door onze medewerkers, relaties en leveranciers zoveel mogelijk in onze nabijheid te zoeken en met onze ketenpartners na te denken over duurzame alternatieven, proberen we onze goederen- en dienstenstroom op verantwoorde wijze te beheersen.

De ruime meerderheid van onze lease-auto’s zijn volledig electrisch, en wij verwachten binnen enkele jaren een geheel electrisch wagenpark te hebben. Medewerkers worden fors gestimuleerd (in mindset en financieel) om duurzame, electrische auto’s te gebruiken.

4. Diversiteit

Ons land is divers en uniek en dat zie je terug in onze organisatie. Onze klanten komen overal vandaan waardoor ons klantbestand zeer divers is. Binnen Solipsis streven wij dan ook naar een organisatie met medewerkers welke divers zijn en verschillen in afkomst, cultuur, karakter en visie. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze klanten zich optimaal kunnen herkennen in ons bedrijf en onze medewerkers.

De wereld verandert snel en ook Solipsis blijft groeien en zich ontwikkelen. Exclusiviteit en diversiteit zijn dan ook waarden die bij ons hoog in het vaandel staan. Verschillende visies en karakters maken mogelijk dat we elkaar

kunnen aanvullen en ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. Het beste uit jezelf halen en uit je collega’s, is een thema waar Solipsis veel waarde aan hecht. Op deze wijze kunnen wij ons optimaal inzetten om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Het maakt ons niet uit waar jouw roots liggen, waar je in gelooft of dat je wellicht een (arbeids)beperking hebt. Bij Solipsis ben je welkom zoals je bent.

5. Maatschappelijke ontwikkeling

Bij Maatschappelijke ontwikkeling staat voor Solipsis onze relatie met onze directe omgeving centraal en voelen we een verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan. Wij doneren aan bepaalde activiteiten in de lokale gemeenschap en wij doneren jaarlijks aan een reeks zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Zo zijn we sponsor van een lokale voetbalvereniging, sponsoren wij het Emmy Verhey festival, naast een aantal andere goede doelen.